คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การร่วมผลิตบัณฑิตและการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work integrated Learning):WIL) ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว วันที่ 17 มกราคม 2563

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<