เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.10 น.ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม  เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่  22 กันยายน พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม 9A  ชั้น9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีด้วยความชื่นชม

>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มสเติม <<<<<