เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  พ.ศ.2562  เวลา 09.19 น.  ณ  ห้องประชุม9A  ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550  ได้มีการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งที่  8/2562  โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร  ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันนออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<<<