เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 08.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผอ.นิธินาถ อุดมสันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียด >>>