ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุนพระราชทานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปัจจุบันมีนักศึกษาทุนพระราชทานกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 3 คน และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (English Language Teaching/ELT) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 คน ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

วันนี้ 16 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบ Online) ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดูรูปภาพเพิ่มเติม


 ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธุ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.09 น.ท่านศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติ เปิดป้ายห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม ๑ พร้อมด้วยท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ดูรูปภาพเพิ่มเติม
ภาพโดย : นายธีระ วงศ์ไชยชาญ

พิธีซ้อมใหญ่ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น.ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา (ออนไลน์) ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพโดย : นายธีระ วงศ์ไชยชาญ 


 

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พลโทกมล สุวภาพ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ ผู้แทนชุมชน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา ต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รูปแบบออนไลน์ (Online) ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในด้าน การจัดการเรียนการสอน การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น และการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม ในการนี้ท่านองคมนตรีได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานและการส่งเสริมนักศึกษาได้มีการป้องกันภัยและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยความรักและเป็นห่วง ทั้งนี้ท่านอธิการบดีได้รับแนวทางจากท่านองคมนตรีมาปรับใช้ช่วยเหลือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกาลนี้ด้วย


 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ (ซึ่งท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี ประธานมูลนิธิไทยยั่งยืน ได้มอบให้แก่นักศึกษาวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์เพิ่มอีก 200 ชุด เพื่อส่งมอบความสุข ให้กับนักศึกษาและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ) จำนวน 200 ชุด เพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ในลำดับต่อไป

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดี กับ นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ดูรูปภาพเพิ่มเติม


สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนเชิงนวัตกรรม (Innovative Teaching) แนวทางสู่การพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาในยุค (Disruptive Education) ในวันพุธที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom


ดูรูปภาพเพิ่มเติม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


 ดูรูปภาพเพิ่มเติม


วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดประชุมปรึกษาหารือโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การประชุมออนไลน์ระบบ Zoom Meeting
ร่วมกับนายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร และคณะโรงพยาบาลมุกดาหาร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธเนศ รังษีขจี ผู้ทรงคุณวุฒิ, อาจารย์แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมแบบ On-site และศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, เรือเอก นายแพทย์พิชาญศักดิ์ บุญมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมแบบ Online ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


วันนี้ 17 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังในบุคลากรทางการแพทย์จาก สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิมาขอใช้สถานที่ฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน อ. เสลภูมิ ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


 ดูรูปภาพเพิ่มเติม


15/08/2021: Adding more “Tembusu (Krankrao)” trees in the campus by International students & professors (Cambodia, Phutan, Vietnam & USA) with RERU managements.

By : Garoon Pongsart


>>> See More <<<

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


วันนี้ (11 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ในการนี้ท่านอธิการบดีได้มอบทุนการศึกษา ให้กับ อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อนำทุนการศึกษาไปมอบให้กับนักศึกษาในการต่อไป


 


วันนี้ (6 สิงหาคม 2564) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการสร้างการรับรู้แก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย กรณีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้ชาวชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคโควิด-19 และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อแนวทางการป้องกันและควบคุมโรค โดยมีผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน และ อสม.ตำบลเกาะแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
** หมายเหตุ กิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
ภาพโดย : Niwat WongYai


ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันนี้ (5 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 13(301)/2564 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้ท่านอธิการได้มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อีกหนึ่งสมัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 

*ภาพข่าว นายธีระ วงศ์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง แนวทางพัฒนาหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันพุธที่ ๔ สิงหาคน ๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในการประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เป็นการประชุม ระบบ On site และผ่านระบบออนไลน์

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานความเป็นมา โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดร้อยเอ็ด
- ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษเรื่องความเป็นมาในการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
- ได้รับเกียรติจาก นายนิจกาล งาม-วงศ์ ทีมข้อมูลกลาง โครงการขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ นำเสนอ ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนเพื่อการวิเคราะห์ และส่งต่อการให้ความช่วยเหลือ (PPP Connext)
- ได้รับเกียรติจาก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวมอบนโยบาย การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดร้อยเอ็ด
หลังจากนั้นได้มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภาพเพิ่มเติมชุดที่ 1    ภาพเพิ่มเติมชุดที่ 2

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.29 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จึงได้จัดให้มีพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน อันเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่แสดงถึงความสำเร็จและความพร้อมของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะออกไปดูแลสุขภาพของประชาชนวิชาชีพ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดาริณี สุวภาพ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากร ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี อย่างชื่นชมยินดี

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<