ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.29 น.ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 16 (282) /2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีเป็นประธาน และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.09 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 /2563 โดยมีท่าน ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานที่ประชุม มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน https://pr.reru.ac.th/2020/09/14/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87-2/

อบรม การศึกษายุค Digital Disruption 2 1170x612

วันที่  10  กันยายน 2563  เวลา 08.09 น.  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร  โพธินาม  เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางอนาคตการศึกษาไทยในยุค Digital  Disruption  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  โรงแรมเดอ ลัดดา จังหวัดมุกดาหาร  ในการจัดโครงการครั้งนี้  มี อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการนี้โดยพร้อมเพรียง

อนึ่ง  ด้วยสถานการณ์ทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยความรู้หลายอย่างถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงเกิดการปฏิรูปและพัฒนาการปรับโครงการของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา  การปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้น  การบริหารจัดการด้านการศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  นำไปสู่การการเปลี่ยนแปลงขององค์กร สร้างพัฒนา “คน” ในองค์กรให้มีวิธีคิด Mindset  มีวิธีการแก้ปัญหา Problem Solving Skills และพัฒนาความเป็นผู้นำ Leadership  เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  ขององค์กร  สามารถนำพาองค์กรให้ก้าวหน้าตามเป้าหมาย

คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีรับมอบหมวกและเสื้อ ให้กับนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 6 https://pr.reru.ac.th/2020/09/13/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5/

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09:09 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 

"โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙" วันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมกันเกรา ชั้น ๓ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว พิธีเปิดงานโดย อาจารย์ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน โดยอาจารย์ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี คณะกรรมการโครงการจัดงานจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและเสริมสร้างศักยภาพให้กำลังแรงงานสมัยใหม่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆให้แก่แรงงานตลอดจนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดการจ้างงานงานในพื้นที่เป้าหมาย โดยแบ่งช่วงเวลาในการปฏิบัติงานออกเป็น ๖ ช่วง ๑ ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการร่วมกันปรึกษาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในวันนี้ได้เข้าสู่ช่วงเวลา๕และ๖ ของการปฏิบัติงานในช่วงเวลา ซึ่งต้องมีการประเมินและนำเสนอโครงการ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยมีผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น ๑๕๐คน ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน ๒๓ ตำบล ในจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร การจัดโครงการครั้งนี้มีความประสงค์เพื่อให้ผู้รับจ้างเหมาบริการได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จให้กับผู้ร่วมงานที่สนใจ สามารถซักถามและเสนอแนวความคิดเห็นร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาต่อยอดความคิด และเพิ่มทักษะให้กับชุมชนของผู้ปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป ภายในงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่ชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๓ ตำบลและ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๑๑๐ คนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ๔๖ คน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการร่วมกับผู้บริหารและผู้นำชุมชน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลยภูมิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยท่านอธิการบดี ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น อธิการบดีนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” โดยนักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธีต่างเปล่งเสียงดังกึกก้อง

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.49 น. ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ของการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (ภาค กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลลากร นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก https://pr.reru.ac.th/2020/09/12/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-36/

การเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) และประชุม ผ่านระบบ Application Zoom วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.09 น. อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานสู่ความเป็น LERT 4.0 ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายใต้ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ เรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานสู่ความเป็น LERT 4.0 ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายใต้ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีบุคลากรสาสนับสนุนเราร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน https://pr.reru.ac.th/2020/09/11/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภีฏร้อยเอ็ดได้จัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภีฏร้อยเอ็ด