ภาพกิจกรรม

การเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) และประชุม ผ่านระบบ Application Zoom วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภีฏร้อยเอ็ดได้จัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภีฏร้อยเอ็ด

 

วันที่ 3 เมษายน 2563  เวลา 09.30 น.มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่  6 (272) /2563  ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีเป็นประธาน  และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง  ในการนี้มีการจัดห้องประชุมที่มีระยะห่างของเก้าอี้นั่งประชุมระยะห่าง 2 เมตร มีการตรวจวัดไข้ และเจลสำหรับล้างมือ  ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้มีความปลอดภัย  และมีความมั่นใจห่างไกล จากโรคโควิท – 19  ในเวลานี้ด้วย….

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ อาจารย์ประจำวิชากายวิภาคศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี และคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารตึก 10 ชั้นที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน มีความเหมาะสมกับโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา  09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมของทุกภาคส่วน และประเด็นที่ 3 การพัฒนาองค์กรและการบริการทางวัมนธรรม ซึ่งในประเด็นที่ 3 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง และกรมส่งเสริมวัมนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะร่วมดำเนินการร่วมกันในการจัดโครงการ กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒธรรมในพิธีได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามดังดล่าว พร้อมทั้งให้ข้อคิดและการเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย โดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน และใช้การบูรณาการองค์ความรู้วิชาการที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่ในทุกมิติเป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งนี้ได้กำหนดแผนปฏิบัติการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะดำเนินการทันทีเมื่อผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฯ พร้อมกับตัวแทนองค์การนักศึกษา และจิตอาสา มรภ.ร้อยเอ็ด มอบสิ่งของช่วยเหลือคุณตา
ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย ที่บ้านท่าสี ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

630428 so

วันที่ 20 มีนาคม  2563  สำนักงานอธิการบดีร่วมใจจัดการทำความสะอาดเพื่อป้องกันโควิด-19  ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขอนามัยและตอกย้ำความมั่นใจแก่นักศึกษา ด้วยการออกมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ…ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี..

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินามพร้อมด้วย อธิการบดีและคณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินงานโครงการจััดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

63 04 23 pr001jpg

วันนี้ 18 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (กรณีเร่งด่วน) เรื่องโครติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประชุมหารือพิจารณาลดค่าเทอม-ผ่อนผันชำระค่าเทอม-ออกมาตรการช่วยเหลือให้กับนิสิต นักศึกษา เยียวยาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดย VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ

04222563 001

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมบรรยายและสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด