ภาพกิจกรรม

ถาพบรรยากาศของวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.00-16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 มีกิจกรรมการบรรยาย "แนวคิดหลักการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ" โดยรองศาสตราจารย์อำพน ศรีรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 และวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ถาพบรรยากาศของวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.00-16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 ปิดท้ายโครงการด้วยกิจกรรม แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการสอนในคลินิกรบรรยาย โดยรองศาสตราจารย์อำพน ศรีรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมวิพากย์ และจะพบกันอีกครั้งในวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพบรรยากาศของวันที่ 30 มีนาคม 2564 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมย่อยที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด ซึ่งจัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปิดท้ายกิจกรรมด้วย การฝึกปฏิบัติการเขย่าอังกะลุงประกอบจังหวะบรรเลงเพลง ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ เป็นอย่างมาก

 
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
🔶 และร่วมเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อประเมินความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา
ดูรูปภาพเพิ่มเติม
📸 ขอบคุณภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบยดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 
30 มีนาคม 2564 นำเสนอบริบทของจังหวัดร้อยเอ็ดและข้อมูลใน TPMAP Workshop การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” ขอบกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีโอกาสทำงานกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช)
สถานที่ : อมารีดอนเมือง

ภาพโดย : Garoon Pongsart
 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการฝึกอบรมทักษะการสอนแอโรบิกด๊านซ์ ณ ห้องประชุม EDU 206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นอีกปีที่ผ่านไปและสำเร็จลุล่วงด้วยดี TO BE NUMBER ONE RERU การนำเสนอชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชมรมดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 ณ โรงพลูแมน ขอนแก่น 
"...ขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิดารบีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ได้เล็งเห็นมองเห็นศักยภาพและให้ผมได้ทำงานด้านนี้ ขอบคุณสๅาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้มองเห็นและไว้ใจในศักยภาพที่มชมรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอบใจน้องๆทุกคนที่คอยฟังคำบ่น คำด่าของพี่ แต่เราก็ผ่านไปด้วยดี ขอบใจทีมนำเสนอที่ต้องมานั่งคิดงานนำเสนอช่วยพี่ ขอบใจน้องๆชมรมทุกคนที่ช่วยกันสร้างงานให้ออกมาอย่างดี ขอบคุณ6ปีกับงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน..."

ภาพบรรยายกาศ ในช่วงบ่าย ของวันที่ 31 มีนาคม 2564 โครงการการฝึกอบรมทักษะการสอนแอโรบิกด๊านซ์ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาพละศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการฝึกภาคปฏิบัติ "ทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์" ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านนำ้บาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการนำ้บาดาลอย่างยั่งยืน วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ภาพโดย : Kriangsak Srisombut