ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

พระราชบัญญัติ
                 - พระราชบัญญัติ 
                 - พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559


พระราชกฤษฎีกา
                 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา พ.ศ. 2552
                  - พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

                  - พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560


 

กฎกระทรวง
                 
กฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2548


 

ประกาศกระทรวง
                 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2549


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

          ข้อบังคับ พ.ศ. 2547
               - ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
               - ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการคณะ พ.ศ. 2547
               - ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการสำนักหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547
               - ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
               - ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547
               - ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547
               - ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
               - ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ


 

        ข้อบังคับ พ.ศ. 2548


 

         ข้อบังคับ พ.ศ. 2549


 

          ข้อบังคับ พ.ศ. 2550


 

          ข้อบังคับ พ.ศ. 2551


 

          ข้อบังคับ พ.ศ. 2552


 

          ข้อบังคับ พ.ศ. 2553


 

          ข้อบังคับ พ.ศ. 2554


 

          ข้อบังคับ พ.ศ. 2555


 

          ข้อบังคับ พ.ศ. 2556


 

          ข้อบังคับ พ.ศ. 2557


 

          ข้อบังคับ พ.ศ. 2558


 

          ข้อบังคับ พ.ศ. 2559


 

          ข้อบังคับ พ.ศ. 2560


          ข้อบังคับ พ.ศ. 2561


 

          ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2562


 

        ข้อบังคับ พ.ศ. 2564 
            - ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2564
            - ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนักฯ พ.ศ.2564


ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

          ระเบียบ พ.ศ. 2547

          ระเบียบ พ.ศ. 2548

          ระเบียบ พ.ศ. 2549

          ระเบียบ พ.ศ. 2550

          ระเบียบ พ.ศ. 2551

          ระเบียบ พ.ศ. 2552

          ระเบียบ พ.ศ. 2553

          ระเบียบ พ.ศ. 2554

          ระเบียบ พ.ศ. 2555

          ระเบียบ พ.ศ. 2556

          ระเบียบ พ.ศ. 2557

          ระเบียบ พ.ศ. 2558

          ระเบียบ พ.ศ. 2559

          ระเบียบ พ.ศ. 2560

          ระเบียบ พ.ศ. 2561


ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

          เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 

          เรื่อง ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561

          เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระดับคุณภาพผลงานฯ พ.ศ. 2561


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

          ประกาศ พ.ศ. 2555

          ประกาศ พ.ศ. 2556

          ประกาศ พ.ศ. 2557

          ประกาศ พ.ศ. 2558

          ประกาศ พ.ศ. 2559

          ประกาศ พ.ศ. 2560
                     - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2560
                     - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
                     - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยพึงได้รับจากการผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิต พ.ศ. 2560


           ประกาศ พ.ศ. 2561
                     - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าชุดกีฬานักศึกษาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561
                     - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดให้ใช้บริการสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561
                     - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561
                     - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2561
                     - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย 

ข้อบังคับ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

 

(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียด...
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2550 รายละเอียด...

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายละเอียด...
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย  001 download pdf
ข้อบังคับ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 001 download pdf
ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
001 download pdf

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 
ระเบียบการรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
   
   
   
   

หมวดหมู่รอง