ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม


ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์พลโทกมล สุวภาพนายกิตติรัตน์ มังคละคีรีรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมืองนายวีระพงศ์ อนุเคราะห์กุลนายแพทย์เศวต ศรีศิรินายสมเกียรตื รัตนเมธาธรนายสมหมาย ลักขณานุรักษ์นายสุรพงษ์ สายโอภาศศาสตราจารย์ ดร.อนงฤทธิ์ แข็งแรงดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ
อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริสังข์


จารุวรรณ แสงปลาดอาจารย์ ดร.อรัทยา ถนอมเมฆผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศักดิ์ นิลผาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุขอาจารย์ ดร.พรชัย ผาดไธสง024 อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี