อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู
คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

   
 9 ผศ.ดร.ดารณ สวภาพ ผศ.ดร.ดาริณี สุวภาพ
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
   
  อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์
คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์
คณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์
   
11 อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์
คณบดีคณะครุศาสตร์
   
ผศ.ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย