พระราชบัญญัติ
                 
- พระราชบัญญัติ 
 
                 - พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
พระราชกฤษฎีกา
                 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา พ.ศ. 2552
 
                 - พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
                  - พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง
                 
กฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2548 

ประกาศกระทรวง
                 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
                 
- ข้อบังคับ พ.ศ. 2547

 

 

 

                                                                                                            - ข้อบังคับ พ.ศ. 2555
                 - ข้อบังคับ พ.ศ. 2548                                                           - ข้อบังคับ พ.ศ. 2556
                 - ข้อบังคับ พ.ศ. 2549                                                           - ข้อบังคับ พ.ศ. 2557
                 - ข้อบังคับ พ.ศ. 2550                                                           - ข้อบังคับ พ.ศ. 2558
                 - ข้อบังคับ พ.ศ. 2551                                                           - ข้อบังคับ พ.ศ. 2559
                 - ข้อบังคับ พ.ศ. 2552                                                           - ข้อบังคับ พ.ศ. 2560
                 - ข้อบังคับ พ.ศ. 2553                                                           - ข้อบังคับ พ.ศ. 2561
                 - ข้อบังคับ พ.ศ. 2554

                 - ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2562

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
               
ระเบียบ พ.ศ. 2547                                                              - ระเบียบ พ.ศ. 2557
                - ระเบียบ พ.ศ. 2548                                                              - ระเบียบ พ.ศ. 2558
                - ระเบียบ พ.ศ. 2549                                                              - ระเบียบ พ.ศ. 2559
                - ระเบียบ พ.ศ. 2550                                                              - ระเบียบ พ.ศ. 2560
                - ระเบียบ พ.ศ. 2551                                                              - ระเบียบ พ.ศ. 2561
                - ระเบียบ พ.ศ. 2552
                - ระเบียบ พ.ศ. 2553
                - ระเบียบ พ.ศ. 2554
                - ระเบียบ พ.ศ. 2555
                - ระเบียบ พ.ศ. 2556

                

 

ระกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
           
    - เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 
                - เรื่อง ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561
 
               - เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระดับคุณภาพผลงานฯ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 - ประกาศ พ.ศ. 2555
 - ประกาศ พ.ศ. 2556
 - ประกาศ พ.ศ. 2557
 - ประกาศ พ.ศ. 2558
 - ประกาศ พ.ศ. 2559
 - ประกาศ พ.ศ. 2560

ประกาศ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย  001 download pdf
ข้อบังคับ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 001 download pdf
ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
001 download pdf