https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

คณะกรรมการสภาวิชาการ

  chlae  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์
ประธานกรรมการ
 
     
ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ  คุณล้าน  เถื่อนนาดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  สุทธิศัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ศรีเชวงทรัพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 virat  
 รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ พงษ์ศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี  สุวภาพ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์  ดาแก้ว
กรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์
กรรมการ
อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  รัตนสุข
กรรมการ
jaruwan  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  แสงปลาด
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศักดิ์  นิลผาย
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี
กรรมการและเลขานุการ
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ขำคมเขตต์
ผู้ช่วยเลขานุการ