1ผศ.ดร.เฉลย ภมพนธ  
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์
อธิการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
     
2 ดร.การณ พงศศาสตร 3ผศ.ดร.วชต กำมนตะคณ 4ดร.ธนาภรณ พนทว
อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
     
 5ดร.เกรยงศกด ศรสมบต 6ดร.วชรกร วงศคำจนทร   
อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ ดร.วัชรกร  วงศ์คำจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 

 7ผศ.เกษศรนทร ภญญาคง  8ดร.พทกษ พลคชา 9อาจารยอารยะรตน ชารแสน 
 ผู้ช่วยศาสตรจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการสำนักงานอธิการบดี
 อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์  ชารีแสน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ 
     
   10อาจารยสรยา ปญญจตร  
  อาจารย์สุริยา  ปัญญจิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัย
 

 23ดร.พรชย ผาดไธสง  11ผศ.ดร.ศรสนนท ประเสรฐสงข  12ดร.พนสข จนทศลป
อาจารย์ ดร.พรชัย  ผาดไธสง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.พูนสุข  จันทศิลป์
คณะบดีคณศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
     
 13อาจารยอจฉรยา พฒนสระค 14ผศ.ดร.สมประสงค เสนารตน   16ผศ.ดร.ดารณ สวภาพ
อาจาร์อัจฉรียา  พัฒนสระคู
คณะบดีคณบริหารธุรกิจและการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์
คณบดีคณะครุศาตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารีณี  สุวภาพ
คณะบดีคณพยาบาลศาสตร์
     
17อาจารย ดร.ธรพล สบชมภ  18ผศ.ดร.ปรมมาลา ขำคมเขตต   19ผศ.ดร.ศกดศร สบสงห
อาจารย์ ดร.ธีรพล  สืบชมภู
คณะบดีคณเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ปลิ่มมาลา  คำขมเขตต์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     
 20ผศ.ปรญ รสจนทร  AJ Nithinath 23นายทนภทร โพธชย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ  รสจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
อาจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นายทินภัทร โพธิ์ชัย
รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง
     
 24นายอนนต เมกแสงนน  25นางสาวจนตนา โพธชย  
นายอนันต์  เม็กแสงนิล
รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นางสาวจินตนา  โพธิ์ชัย
นายกสโมสรบุคคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด