https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 10 กรกฎาคม 2562
ฮิต: 157

กำหนดการ >>> Download

เกณฑ์การแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ >>> Download

 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงานพิธีมหาพุทธาภิเษก พระนาคปรกเมืองไพร รุ่น “20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด”

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 กรกฎาคม 2562
ฮิต: 66

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ราชภัฏร้อยเอ็ดครบ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงานพิธีมหาพุทธาภิเษก พระนาคปรกเมืองไพร รุ่น “20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด” ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ มณฑลพิธี อาคารอเนกประสงค์ โดยมีพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมอธิษฐานจิต และอาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ โหรฟันธง ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เริ่มพิธีตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

OPEN HOUSE 2019

Post by pratya sutipapa
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 31 มกราคม 2562
ฮิต: 471

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดครบ ๒๐ ปี

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 24 พฤษภาคม 2562
ฮิต: 283
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดครบ ๒๐ ปี
001 download pdf
คุณสมบัติ หลักเกณ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดครบ ๒๐ ปี
001 download pdf

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 04 มกราคม 2562
ฮิต: 4337

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ระเบียบการสมัครเรียน 001 download pdf          ใบสมัคร 001 download pdf

ประกาศ เรื่อง การสรรหาคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 08 พฤศจิกายน 2561
ฮิต: 713

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ >>>Download<<<
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการสรรหาคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ >>>Download<<<
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ >>>Download<<<

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 11 กุมภาพันธ์ 2562
ฮิต: 705

คณะครุศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบุคลิกภาพความเป็นครูที่ดี และเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นที่ดีให้แก่การทำงาน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ (ชั้น 1) โทร.089 038 2566 และ 082 380 2770

ประกาศ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 03 พฤศจิกายน 2561
ฮิต: 704

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต >>> Download <<<
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต >>> Download <<<
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิหยั่งเสียงผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต >>> Download <<<