https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเสนอชื่อสอบชิงทุน UGRAD 2019-2020

Post by Worasit Nugoolgan
on 25 ธันวาคม 2561

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเสนอชื่อสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ตัวแทนประเทศไทย "Global Undergraduate Exchange Program 2019-2020"

ทุนการศึกษามูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม

Post by sumreng
on 06 กรกฎาคม 2560

ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ่านรายละเอียด >>>

การขอกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560

Post by sumreng
on 26 มิถุนายน 2560

การขอกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560
นักศึกษาที่ไม่ย้ายสถานศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า กรอ. ชั้นปีที่ 2 – 5 ( รหัสนักศึกษา รหัส 56 57 58 59 ) 

รายละเอียด >>>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานกิจการนักศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Post by Worasit Nugoolgan
on 20 พฤศจิกายน 2561

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง การรับสมัคร รับทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินทุนสำหรับนักศึกษา

รายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
on 09 สิงหาคม 2560

รายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย (พิธีไหว้ครู) แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี

Post by sumreng
on 18 กรกฎาคม 2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง การรับสมัคร  รับทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินทุนสำหรับนักศึกษาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครรับทุนการศึกษาแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยพิจารณานักศึกษาผู้ได้รับทุน ดังนี้

                   ทุนเรียนดีแต่ยากจน               

                   ทุนกิจกรรมดีแต่ยากจน            

                   ทุนจิตอาสา                         

                   ทุนเรียนดี

                   ทุนขาดแคลนและยากจน   

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>