01 ศาสตราจารยพเศษ นายแพทยสมพร โพธนาม

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

02 ศาสตราจารย ดร.ชยยงค พรหมวงศ

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

03 ศาสตราจารย ดร.อนนต พลธาน

ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

04 รองศาสตราจารย ดร.บญชม ศรสะอาด

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

05 รองศาสตราจารย ดร.สวกจ ศรปดถา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

06 ดร.ดเรก พรสมา

ดร.ดิเรก พรสีมา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

07 นายศรพงษ เพชรอบล

นายศิริพงษ์ เพชรอุบล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

08 นายสรพงษ สายโอภาศ

นายสุรพงษ์ สายโอภาศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

09 นายชยสทธ ธนสลงกร

นายชัยสิทธิ์ ธนสีลังกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

10 นายนพพร จนทรถง

นายนพพร จันทรถง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


11 ผชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภมพนธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12 ผชวยศาสตราจารย ดร.วชต กำมนตะคณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

13 อาจารย ดร.วชรากร วงศคำจนทร

อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

 

14 อาจารย ดร.พนสข จนทศลป

อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

15 ผชวยศาสตราจารย ดร.ศรสนนท ประเสรฐสงข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

 

16 ผชวยศาสตราจารยจารวรรณ แสงปลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ แสงปลาด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

17 ผชวยศาสตราจารยปฐมพงศ ชนะนล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ ชนะนิล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

18 ผชวยศาสตราจารยพมลศกด นลผาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศักดิ์ นิลผาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

 

19 ผชวยศาสตราจารย ดร.สรชย รตนสข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

20 อาจารย ดร.พรชย ผาดไธสง

อาจารย์ ดร.พรชัย ผาดไธสง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

21 อาจารย ดร.ธนาภรณ พนทว

อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

22 ผชวยศาสตราจารยเกษศรนทร ภญญาคง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

23 อาจารยสรยา ปญญจตร

อาจารย์สุริยา ปัญญจิตร
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

24 ผชวยศาสตราจารย ดร.สจธรรม พรทวกล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

25 นางสาวมาลน สราช

นางสาวมาลินี สุราช
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

26 นางสาวนศรา วงสเพง

นางสาวนิศรา วงสุเพ็ง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

 

27 นายเอกลกษณ เปลรนทร

นายเอกลักษณ์ เปลรินทร์
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ