1ผชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภมพนธ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์
ประธานกรรมการ
 

2ศาสตราจารย ดร.ละออศร เสนาะเมอง กรรมการผทรงคณวฒ
ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3รองศาสตราจารย ดร.บญชม ศรสะอาด กรรมการผทรงคณวฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4รองศาสตราจารยวรตน พงษศร กรรมการผทรงคณวฒ
รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5ผชวยศาสตราจารย ดร.เสาวมาศ คณลาน เถอนนาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6ผชวยศาสตราจารยเชงชาญ จงสมชย กรรมการผทรงคณวฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7ผชวยศาสตราจารย ดร.วรปภา อารราษฎร กรรมการผทรงคณวฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8อาจารย ดร.อลงกต ยะไวทย กรรมการผทรงคณวฒ
อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ
กรรมการ
14ผศ.ดร.สมประสงค เสนารตน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์
กรรมการ

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์
กรรมการ
13อาจารย ดร.พนสข จนทศลป กรรมการ
อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์
กรรมการ
jaruwan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ แสงปลาด
กรรมการ
15ผชวยศาสตราจารยดร.กฤตญา สขเพม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม
กรรมการ


อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์
ผู้ช่วยเลขานุการ
18นางสาวมาลน สราช ผชวยเลขานการ
นางสาวมาลินี สุราช
ผู้ช่วยเลขานุการ